Annu 2020, annu ‘i fitinzia

Annamuci alleggiu cu’ ‘sta pandemia,
nun dugna scampu no a tia, no a mia.

N’ta st’annu bisestu, pi’ tutti funestu,
c’è un cuntu salatu, senza aviri restu.

Pagamu nui tutti, cull’ossa oramai rutti.
Cu’ ‘stu novu annu chi si sta appristannu,
facemu li bravi, nun criamu dannu.
Pinsamu e prigamu a chiddi chi chiù nun ci sunnu,
chi s’addummintaru senza aviri sonnu!

Lassamu travagghiari medici e n’fimmeri n’ta tutti li spidali,
senza mummurialli, dicennuci ogni mali,
picchì è ricanusciutu, amu a rigari rittu
picchì n’finu a ora sbagghiammu tuttu!

Ma cui, nui o ‘u Guvernu ?
‘Stu dubbiu amleticu è peggiu d’un ternu,
ognunu di nui avi a fari ‘a so’ patti…
chi prima o poi…cia’ facemu tutti!

di Lillo Centorrino

Print Friendly, PDF & Email