‘A jaggia a mari

Un ghiaddu e ‘na jaddina, tristi e infelici
si vaddaru n’ta l’occhi : “chi dici, semu amici?”
‘U Jaddu si proponi : mi piaciunu ‘i to’ pinni, ‘u beccu e ‘u movimentu
e io, vicinu ‘i tia, mi sentu assai cuntentu…
Nonzi !… rispusi la jaddina,
ni stamu canuscennu e già c’è sentimentu?

Chi voi di mia tu jaddu,
‘u sai chi genti stranii mancu ‘i vaddu!
‘U jaddu, n’tirizzatu ‘i ‘sta risposta,
ci fici…fozza ‘i docu…’na proposta:
tu nun canusci a mia, io nun canusciu a tia,
ma ‘u jaddu chi omu è si nun ghiaddia?

Ti pottu n’ta me’ jaggia,
chidda ‘i lussu, affacciu a mari supra ‘a spiaggia.
Facemu ‘i provi e poi ‘i spusini,
n’ta ‘stu frattempu…tanti puddicini.
Cettu, dissi ‘a jaddina,
proposta schietta, sana e genuina.
Tu si ‘u me’ jaddu e io la to’ spusina.
Ca’ jaggia a mari c’ha putemu fari !
Ma io ti prumettu, si comu ora, tu torni a ghiaddiari,
chiamu ‘u patruni, prima ‘u coddu ti fazzu stirari e poi chi patati ti fazzu cucinari!

di Lillo Centorrino

Print Friendly, PDF & Email