Vuluntari, pumperi e… sabbaturi!

Annamu compari,
cummari viniti,
rullamunni i manichi,
nun ‘nni tiramu arreti.

Lluddamunni i mani,
n’funnamu li pedi,
n’to fangu middusu
chi c’è pi’ dda gghiusu.

Vaddati: ‘na finestra apetta,
nu puttuni chiusu…
la spiranza è tanta
ma ‘u cori è cunfusu!

‘Na vuci si senti,
strincemu li denti,
ci su picciriddi
oppuru su’ anziani…?

Llungamuci ‘i mani,
strincemuli fotti,
tiramuli fora
e curremu lontani!

Lu munti ‘nnì vadda,
oramai ‘u dannu lu fici.
‘Nni vadda e ‘nni spetta
e c’un tremitu ‘nni dici:…
spicciativi… in fretta!

di Lillo Centorrino

Print Friendly, PDF & Email