O’ Mercatu

Cunfusioni, acqua e lurdia,

buddellu, buci ma alligria.

Semu o’ mercatu: frutta, carni e ‘a piscaria,

ogni putiaru bannia ‘a so’ mircanzia.

Trasu e nesciu di’ bancarelli,

cull’occhi supra e sutta li scaffali:

cu tutti ‘sti culuri, pari cannaluvari!

Don Brasi bannia ‘a so’ scarola:

“ogni tri mazzi vi dugnu du tritrola!”

Nunziatina stira ‘u coddu a ‘na jaddina,

e ‘na spusina, schifiata, vidi ‘u sangu e s’alluntana.

‘U bancu di Ianciulina è ciauriusu,

salami, muttadella e fummaggiu cu’ puttusu,

e appressu, vadda chi su’ beddi,

ci sunnu alivi niri e stuppateddi.

Baccalaru, ventri e piscistoccu,

dda, chi manu a moddu, c’è cumpari Roccu

cu Ginu, ‘u pisciaru, chi netta n’cioiarina,

piscata frisca frisca, ‘i stamatina!

Cuntunu soddi spicci ‘i vecchiareddi,

pi’ pagari un coppu ‘i calamareddi

e a braccettu, du’ fimmini m’pupati

cattunu biscotta e zuccarati.

“U pani ‘u pigghiasti?”

Ci dici ‘a mugghieri ‘o mariteddu,

ma iddu n’ta li banchi si “rimina”

n’tisatu e rittu comu nu’ cardiddu…

Chistu mi ricoddu, cu’ me nonna Michina:

era ‘u mercatu di Lillu picciriddu !

di Lillo Centorrino

Print Friendly, PDF & Email