Tempu ‘i Corona virus

Nun ni basta nu’ CORONA
chiddu da’ televisioni,
iddu sa’ canta e iddu sa’ sona
e si futti li milioni!

All’impruvvisu un cosu tintu,
picciriddu, nun si vidi,
o principiu paria fintu,
cu nun ci capita nun ci cridi.
Di tantu luntanu, da’ Cina arruvau
e comu ‘na serpi n’tra nui s’insinuau!
N’te strati, all’ufficiu,
n’te scoli, ‘o spidali,
vinni e spasciau
puru ‘u Cannaluvari!

Ma chi fitinzia, chi cosu rugnusu,
si n’zicca e lu trovi n’ta ogni puttusu!
E chi nomi… CORONA:
pari di birra, e di chidda bona!
Puru ‘a Rigina sa’menti n’ta testa,
quannu è cuntenta, quannu fa festa!
Pi’ nui è ruvina
e ni ridducemmu in quarantena.

Comu a Pilatu lavamu li mani,
amici e parenti tinemu luntani,
mariti, mugghieri, mammi e papà,
figghi e cucini… luvativi ‘i ca’,
puru la soggira, io vi cunsigghiu,
si sta luntana , sicuru chi è megghiu!
Nun cugghiuniamu, nun c’è di schirzari,
‘a nostra piddazza n’amu a vaddari!
Fineru ‘i fistini, nun hai unn’annari,
ritrovi, pab e cafè su’ chiusi oramai,
‘u Sinnicu dissi chi nun ci poi trasiri… dopu di sei!

A casa ni stamu, bivemu e manciamu,
turnamu a du’ tempu, un tempu luntanu…
Facemu ‘u salutu luvannu ‘u cappeddu,
chi ti pari stranu ma è puru chiu’ beddu!
Lassamu lu tantu, lu picca ni’ basta:
‘na scagghia di pani e un piattu di pasta,
un quattu di vinu, n’arancia e ‘na puma.
E quannu ‘a matina lu suli s’adduma…
Prega ‘u to’ DIU, e tutti ‘i so’ Santi
mi ‘stu Corona nu’ levunu davanti!

di Lillo Centorrino

Print Friendly, PDF & Email